Broker Check

Our Team

Jian Jia

Jian-Jia Wang

Financial Professional

(408) 242-3922

Josefina Roque

Josefina Roque

Financial Professional

(408) 821-3643

Lani Judal

Lani Judal

Agency Sales Director

408-910-6091

Micky Liu

Micky Liu

Financial Professional

(510) 386-3256

Mina Nugent

Mina Nugent

Financial Professional

(925) 895-1784

Nina Luong

Nina Luong*

Associate General Agent/Office Manager

(408) 466-0233

Warren Fan

Warren Fan

Financial Professional

408-319-1688

Weilin Sun

Weilin Sun

Financial Professional

408-315-6358

Wilfred Roque

Wilfred Roque

Financial Professional

(408) 821-3642

William Balza

William Balza

Financial Professional

(408) 887-3129